Ładowanie postów...

Regulamin serwisu obowiązujący od dnia 20 kwietnia 2017 roku

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ambasadorka-kosmetyczna.pl oraz zasady jego funkcjonowania.
 2. Definicje:
  1. Regulamin – regulamin serwisu www.ambasadorka-kosmetyczna.pl stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez NAZWA FIRMY, ul. , kod pocztowy i miejscowość na rzecz Użytkowników serwisu.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.ambasadorka-kosmetyczna.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją. O ile operator udostępnia serwis poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach mobilnych, przez serwis należy rozumieć również serwisy udostępniane poprzez te aplikacje, z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju i zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej serwisu;
  3. Operator – Kama Sp. z o.o. Sp. K., E. Bojanowskiego 1, 63-830 Pępowo.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie i posiadająca na nim własne indywidualne konto;
  5. Konto – konto użytkownika założone w serwisie podczas procesu rejestracji;
  6. Kampania – okres testowania produktów przez użytkownika serwisu;
  7. ambasador kampanii – użytkownik serwisu zakwalifikowany przez operatora do udziału w kampani;
  8. zablokowanie konta – podjęcie przez operatora serwisu działań uniemożliwiających aktywne korzystanie z konta;
 3. Serwis prowadzony jest przez Operatora, który jest jednocześnie jego właścicielem.

II. Rejestracja w serwisie

  1. Operator udostępnia konto bezpłatnie.
  2. Użytkownikiem może zostać osoba, która:
   1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,;
   2. posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
   3. zaakceptuje regulamin;
   4. wypełni i wyśle formularz rejestracyjny.
  3. Komunikaty związane z korzystaniem z konta oraz serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta, serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami regulaminu.
  5. Wykorzystywanie konta i serwisu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może skutkować ponoszeniem odpowiedzialności prawnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, operator przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników.
  6. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, w przypadku:
   1. wykorzystywania go w sposób naruszający obowiązujące prawo, prawa osób trzecich, normy obyczajowe lub społeczne, lub postanowienia regulaminu;
   2. nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
  7. O blokadzie konta użytkownik zostanie poinformowany na konto e-mail podane podczas rejestracji. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku zablokowania konta. Do postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego.
  8. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług, o których mowa w regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Zamknięcie konta następuje poprzez wysłanie listu e-mail z informacją o woli zamknięcia konta na adres: kontakt@ambasadorka-kosmetyczna.pl.

III. Wymagania techniczne

   1. Dla prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne jest posiadania przez użytkownika:
    1. komputera lub innego odpowiedniego urządzenia z dostępem do internetu gwarantującego możliwość przeglądania stron www;
    2. konta e-mail;
   2. Korzystanie z internetu może powodować po stronie użytkownika naliczanie opłaty przez podmiot dostarczający internet. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie naliczane koszty.
   3. Operator (w zakresie dozwolonym przez prawo) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.

IV. zmiany w regulaminie

   1. O zmianie regulaminu operator będzie informował specjalnym komunikatem na koncie użytkownika lub pocztą e-mail podaną podczas logowania. Po wprowadzeniu zmian w regulaminie dalsze korzystanie z serwisu wymaga zaakceptowania nowego regulaminu.
   2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie.

V. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu – kampanie

   1. Operator świadczy na rzecz użytkowników usługę polegającą na utrzymywaniu na stronach serwisu konta użytkownika za pośrednictwem którego użytkownik, po przyznaniu statutu ambasadora kampanii może brać udział w kampaniach.
   2. Udział użytkownika w kampaniach jest bezpłatny i użytkownik nie ponosi z tytułu udziału żadnych kosztów oraz nie otrzymuje wynagrodzenia.
   3. Celem przeprowadzanych kampanii przez operatora jest uzyskanie opinii o produktach lub usługach klienta.
   4. Czas trwania poszczególnych kampanii określa operator. Może być on w każdym czasie zmieniony.
   5. Chęć udziału w kampanii w charakterze ambasadora kampanii użytkownik zgłasza operatorowi za pośrednictwem swojego profilu poprzez udostępniony formularz zgłoszeniowy. Operator może wysyłać do użytkownika indywidualne zaproszenia do udziału w określonych kampaniach, o ile ten wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów handlowych.
   6. O udziale użytkownika w kampanii i otrzymania statusu ambasadora kampanii decyduje według własnego uznania operator po przeprowadzeniu rekrutacji wśród użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w kampanii. Przed zakwalifikowaniem użytkownika do kampanii operator może żądać od użytkownika wypełnienia dodatkowych ankiet, w celu dokonania oceny czy użytkownik spełnia wymagania na ambasadora danej kampanii. Od decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w kampanii nie przysługuje użytkownikowi odwołanie.
   7. Przyznanie przez operatora statusu ambasadora kampanii jest jednorazowe i dotyczy tylko i wyłącznie kampanii, co do której użytkownik zgłosił chęć udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
   8. W czasie kampanii operator może udostępniać ambasadorom kampanii określone produkty lub próbki tych produktów oraz informacje o nich. O rodzaju produktów lub usług udostępnionych ambasadorowi kampanii w trakcie jej trwania oraz ich ilości decyduje operator. Produkty lub próbki będą przesyłane na adres podany w trakcie rejestracji w serwisie. Produkty lub próbki będą przekazywane nieodpłatnie z przeznaczeniem do własnego użytku i nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu.
   9. Biorąc udział w kampanii ambasador kampanii powinien:
    1. zapoznać się z informacją o udostępnionym przez operatora produkcie;
    2. przetestować produkt udostępniony przez operatora;
    3. dzielić się spostrzeżeniami na temat testowanego produktu ze swoimi znajomymi;
    4. wypełniać ankiety i raporty związane z kampanią otrzymywane od operatora;
    5. realizować zadania związane z kampanią, o których zostanie poinformowany przed przystąpieniem do Kampanii lub w jej trakcie.
   10. Zablokowanie konta użytkownika jest równoznaczne z wyłączeniem ambasadora kampanii z kampanii.
   11. W trakcie trwania poszczególnych kampanii ambasador kampanii otrzymuje punkty za wykonanie określonych zadań.
   12. Zastrzega się, iż w ramach poszczególnych kampanii nie muszą występować wszystkie zadania wymienione w pkt. 13, a niektóre mogą występować kilkakrotnie.
   13. W ramach poszczególnych kampanii Operator zastrzega możliwość wprowadzania dodatkowych zadań i punktacji, nie ujętych w pkt. 13.
   14. Ambasador kampanii jest informowany o zadaniach, za które można otrzymać punkty w zakładce „Zadania” w ramach konta użytkownika.
   15. Na podstawie otrzymywanych punktów prowadzony jest ranking najbardziej aktywnych ambasadorów kampanii. Ranking oraz informacje o klasyfikacji mogą być ogólnodostępne.
   16. Postanowienia Regulaminu określone w pkt 13-17 będą obowiązywać począwszy od pierwszej kampanii nadchodzącej po dokonaniu zmian Regulaminu. W szczególności ww. zmiany Regulaminu nie będą dotyczyły kampanii rozpoczętej przed dokonaniem zmiany.

VI. Prawa autorskie, licencja, wizerunek użytkownika

   1. Ambasador kampanii zobowiązany jest zapewnić, aby umieszczane przez niego treści w serwisie nie naruszały przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a nadto, że użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia treści. Ambasador kampanii, który zamierza zamieścić w serwisie jakiekolwiek treści (np. teksty, komentarze, zdjęcia, filmy w tym te zawierające wizerunek), zobowiązany jest zapewnić, że posiada prawa autorskie majątkowe do zamieszczanych treści lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe, a nadto posiada prawo do rozpowszechniania wizerunku wykorzystywanego w zamieszczonych treściach.
   2. Na mocy niniejszego regulaminu umieszczenie w serwisie przez ambasadora kampanii jakichkolwiek treści (np. teksty, komentarze, zdjęcia, filmy) oznacza wyrażenie zgody dla operatora na korzystanie z umieszczonej w serwisie treści w okresie dziesięciu lat liczonych od dnia zakończenia kampanii, bez ograniczeń terytorialnych (licencja niewyłączna). Udzielenie licencji jest bezpłatne.
   3. Operator może upoważnić inne osoby do korzystania z treści umieszczonych przez ambasadora kampanii w serwisie w zakresie posiadanej przez siebie licencji.
   4. Udzielona operatorowi licencja na wykorzystywanie umieszczonych w serwisie przez ambasadora kampanii treści obejmuje następujące pola eksploatacji:
    1. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;
    2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;
    3. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych;
    4. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego;
    5. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
    6. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych;
    7. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych);
    8. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;
    9. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu;
    10. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi treściami;
    11. prawa do używania, korzystania i rozporządzania treścią w całości lub jej fragmentami dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych lub osób trzecich jak również do ich wykorzystania w innych utworach;
    12. komercyjnego wykorzystania treści poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z zamieszczonymi treściami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych treści lub ich fragmentów.
   5. Ambasador kampanii serwisu zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku i zestawiania go z treściami opublikowanymi przez użytkownika w serwisie. Zgoda jest bezpłatna i obejmuje pola eksploatacji wymienione w poprzednim punkcie 4.
   6. Ambasador kampanii wyraża zgodę dla operatora na wykonywanie i zezwalanie innym na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do treści zamieszczanych w serwisie. Zgoda jest bezpłatna.

VII. Dane osobowe

   1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Operator, który jest jednocześnie właścicielem serwisu.
   2. Dane osobowe Użytkownika w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym lub ankietach będą zbierane i przetwarzane w celach związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu oraz z udziałem w kampaniach, w tym w szczególności z procesem rekrutacji użytkownika na ambasadora kampanii oraz jego udziałem w kampanii. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182).
   3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne dla korzystania z serwisu i udziału w kampaniach. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany oraz żądania zaprzestania przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. 2014.1182). Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z serwisu.
   4. Ponadto, użytkownik może udzielić zgody na wykorzystanie jego adresu elektronicznego do celów komercyjnych, w szczególności na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem Internetu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne dla prawidłowego korzystania z serwisu i udziału w kampaniach.
   5. W zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz tzw. plików cookie, ma zastosowanie Polityka prywatności.

VIII. Reklamacje

  1. Użytkownikowi przysługuje wniesienie reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi w ramach serwisu, zwłaszcza związanych z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.
  2. Reklamacja jest rozpatrywana przez operatora i nie przysługuje od niej odwołanie.
  3. Reklamacja musi być wniesiona w formie pisemnej na adres operatora i zawierać:
   1. imię i nazwisko użytkownika;
   2. przedmiot reklamacji i szczegółowy opis;
   3. podany adres do korespondencji.
  4. Niespełnienie wymogów formalnych dla reklamacji, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, pomimo wezwania do usunięcia braków, skutkuje pozostawieniem jej bez rozpoznania.
  5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni.
  6. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@ambasadorka-kosmetyczna.pl